0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Lời ngỏ

 SỨ MỆNH - MISSION
• Luôn lắng nghe, tìm giải pháp tối ưu để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
• Always listen, find the optimal solution to meet customer needs.
• Luôn có trách nhiệm với xã hội và gìn giữ môi trường bền vững.
• Always be socially responsible and maintain a sustainable environment.


 TẦM NHÌN - VISION
• Gia Việt phát triển cùng sự phồn thịnh của khách hàng.
• Gia Viet grows with the prosperity of customers.


 GIÁ TRỊ CỐT LÕI - CORE VALUE
• Coi trọng chữ tín, quan tâm giá trị trí tuệ, không ngừng đổi mới và sáng tạo.
• Appreciate credibility, concern intellectual values, constantly innovating and creating.

 

 

>> Profile Gia Viet Click
>> Profile Thap Cham Concrete Plant Click


Sơ đồ tổ chức